KOOPERATİFLERİN İNTİBAK İŞLEMLERİ

KOOPERATİFLERİN İNTİBAK İŞLEMLERİ

16 Şubat 2023

İNTİBAK İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
GENEL KURUL İŞLEMLERİNE BAŞLAMADAN 30 GÜN ÖNCE MÜDÜRLÜMÜZ TARAFINDAN İNTİBAK ONAYI ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

1) DİLEKÇE
Kooperatif anasözleşmesinin tamamının değişiklik talebine ilişkin dilekçe olmasıdır. (Örnek Dilekçe)
 
2) YÖNETİM KURULU KARARI
- Noter onaylı olmak üzere kooperatif yönetim kurulu kararı. (Örnek Yönetim Kurulu Kararı)
 
3) İMZA SİRKÜLERİ
- Görevdeki yönetim kuruluna ait Ticaret Sicili Müdürlüğü yahut noterde düzenlenmiş kooperatifi temsile yetkili olduklarını gösterir imza sirküleri.
 
4) MEVCUT ANASÖZLEŞME
- Kooperatifin hali hazırda kullandığı ve üzerinde kuruluş, anasözleşme değişikliği yahut intibak işlemi dolayısıyla izin merciinin mührü ve/veya izin merciinde görevli ilgili amirin kaşe ve imzası bulunan anasözleşmesinin bir örneği.
 
5) YENİ ANASÖZLEŞME
- Yeni anasözleşme Bakanlığımızın 2022/4 sayılı Genelge ekinde yer alan İntibak Anasözleşmesi Hazırlanma Yönergesi takip edilerek MERSİS üzerinde hazırlanacak.
- MERSİS üzerinde oluşturulan yeni anasözleşme Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına gönderildikten sonra 6 (altı) nüsha çıktı alınacak.
- Tüm nüshalar mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından her bir sayfası imzalanacak. (Bu imza işlemi yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yapabilir, noter yahut Ticaret Sicili Müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda yapılmasına gerek yoktur.)
- MERSİS’ten çıktısı alınan yeni anasözleşmenin son sayfasında bulunan ilk yönetim kurulu ve ilk denetim kurulu başlıklı maddeleri kısmı mevcut yönetim kurulunca tükenmez kalem ile kuruluş anasözleşmesinde yer alan bilgilere göre doldurulacaktır. Bu bilgilere kuruluş anasözleşmesinde ulaşılabiliyorsa kurucuların TC Kimlik No, ad-soyad, sermaye bilgileri yazılır. Mevcut anasözleşmeden bu kişilerin söz konusu bilgilerine ulaşılamıyorsa yalnızca ad-soyad yazılması yeterlidir. (Kurucu ortaklarca yahut ilk yönetim ve denetim kurulu üyelerince yeni anasözleşmeleri imzalanmasına gerek yoktur.


GENEL KURUL TOPLANTISINDA İNTİBAK İŞLEMLERİ
- Müdürlüğümüzden İntibak onayı alındıktan sonra bu sene yapılacak Genel Kurul toplantısına aşağıdaki gündem maddesi eklenmesi ve karara bağlanması gerekmektedir.
"
Bakanlıkça hazırlanan örnek anasözleşmesinin intibakın görüşülerek karar bağlanması,

-Genel Kurulda görüşülüp karar bağlandıktan sonra Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil ve ilan ettirilmesi gerekmektedir.
MEVZUAT
2022/4 sayılı Genelgede, 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiği, bu kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9; Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır.” hükmüne haiz olduğunu, söz konusu intibak sürecinde kooperatif ve üst kuruluşlarına rehberlik edilmesini, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta gerçekleşen değişikliklere uyum sağlanması amaçlarıyla Bakanlığımızca örnek anasözleşmelerin güncellendiği, Bakanlığımızın yetki alanında hali hazırda kurulu kooperatiflerin intibak işlemleri için 26 adet örnek anasözleşme hazırlanarak Bakanlık Makamının 31/05/2022 tarihli ve 75094583 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulduğu, söz konusu yeni örnek anasözleşmeler 23/08/2022 tarihi itibariyle Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) ve Bakanlığımız internet sitesine yüklendiği bildirilmiştir. Bu bahisle; 26 Ekim 2024 tarihine kadar kooperatiflerin intibak işlemlerinin ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.